Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Học Ngoại ngữ
Đang xử lý..
Tư tưởng Hồ Chí Minh | PGS.TS Vũ Hồng Tiến | eBooks
Sau khi gửi lời mời, nếu được chấp thuận các bạn sẽ trở thành bạn bè, có thể chat, tặng, chia sẻ các tài liệu yêu thích..
Đang xử lý..
Username:
Xem tài liệu:
Quay lại | Ý kiến
Gửi cho bạn bè

Đánh giá - Góp ý

Nguồn tham khảo

Nhặt tạm vào giỏ

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã số: 968

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả:

 PGS.TS Vũ Hồng Tiến

Nguồn gốc:

 Khoa GDCT, ĐHSP Hà Nội

Từ khoá: tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh chính trị

2007 117.1 MB  Lượt xem:135,055  Ưa thích:96 102
Địa chỉ của tài liệu:

Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Chuyên ngành:

  / Khoa học xã hội

Sơ lược:

Học phần bao gồm 7 chương:

Ho Chi Minh
 • Chương 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
 • Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 • Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 • Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và về nhà nước của dân, do dân, vì dân
 • Chương 6: Tư tưởng đạo đức, nhân văn, văn hoá Hồ Chí Minh
 • Chương 7: Một số vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Mục đích

 • Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, làm phong phú những nguyên lý, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa Mác - Lênin từ đặc điểm đất nước ta. Nó làm cơ sở để Đảng ta xác định đường lối, chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo trong mọi thời kỳ: giành, giữ và xây dựng đất nước theo con đường XHCN.
 • Trên cơ sở đó nâng cao lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu, về Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục ý thức sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Học tập và rèn luyện theo mục tiêu đào tạo toàn diện, góp phần xây dựng đất nước theo cương vị công tác được phân công sau khi ra trường.

Yêu cầu

Về kiến thức

 • Làm rõ những khái niệm, phạm trù, quy luật của chủ nghĩa Mác - Lênin được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, khái quát từ tình hình thực tế của Việt Nam.
 • Vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta quán triệt, vận dụng và xây dựng nên đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, trong mỗi thời kỳ cách mạng nước ta, là sự thống nhất biện chứng.
 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về kỹ năng:

 • Qua môn học giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về quy luật của cách mạng Việt Nam. Đó là con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng XHCN.
 • Học tập phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện kỹ năng gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành.

Download nội dung giáo trình. 

Chú ý:

Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.

Các yêu cầu kỹ thuật

Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:

- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment

Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.

Nguồn tham khảo:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, (12 tập), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
2. Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử (10 tập), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
4. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
5. Võ Nguyễn Giáp (CB). Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

Soạn EK 968 <noi_nhan> gửi 8777 để nhận tài liệu qua email Xem »
Có thể bạn cần đến..
..
Có thể download không? Bị lỗi download, lỗi mở, xem?
 
Tài liệu do thành viên chia sẻ và chịu trách nhiệm trước Điều kiện sử dụng của eBooks.
Tài liệu cùng chủ đề:     Giáo trình   Luận văn   Tham khảo   Các loại khác..

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu bồi dưỡng kết nạp Đảng

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Chính trị học so sánh

Bài giảng Kinh tế chính trị

Chính trị học so sánh: Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

Bài giảng Chính trị học Đại cương

Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho dinh viên hệ đào tạo từ xa)

Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh)

Bài giảng Chính trị trong quản lý công

Bài giảng Chính trị học đại cương

Bài giảng Kinh tế chính trị

Bài giảng Kinh tế Chính Trị

Nội dung ôn tập Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần II)

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần I)

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần II)

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh)

Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn

On the Principles of Political Economy and Taxation

Văn kiện Đảng trong dạy - học lịch sử

Kinh tế chính trị

Sự hình thành chủ nghĩa khu vực của Asean

Kinh tế chính trị

Tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Nhập môn Các Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Giáo trình Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Tập bài giảng chính trị - năm 2010

Tài liệu bồi dưỡng lớp Cảm tình Đoàn

Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thi cao học: Tóm tắt kiến thức Toán, Kinh tế chính trị, tiếng Anh

Bài giảng Chủ nghĩa Xã hội - Phần 3

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài giảng Giáo dục quốc phòng

Bài giảng Giáo dục quốc phòng

Chưa xác định
Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: 
Báo lỗi hoặc báo vi phạm các điều kiện sử dụng (nếu là ý kiến khác thì không đánh đấu)
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme